Du är inte inloggad!

Miljöpolicy

Burlövs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamålet att främja bostadsförsörjningen i Burlövs kommun. Bolaget bedrivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av de ägardirektiv som är upprättade.

Burlövs Bostäder ska ständigt förbättra och utveckla arbetet med att minimera negativ miljöpåverkan och därmed bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att i alla verksamheter föra ett integrerat, proaktivt miljöarbete. Miljöarbetet skall styras av en helhetssyn där affärsmässighet och engagemang är nyckelorden. Alla medarbetare har ett ansvar för att denna miljöpolicy efterlevs.

 

Detta innebär att:

  1. Vi skall följa gällande lagar och förordningar, vår ägares miljökrav och följa egna mätbara miljömål enligt gällande miljöstrategi, så kallade miljönyckeltal, med årlig uppföljning.
  2. Minska verksamhetens negativa miljöbelastning genom att öka andelen förnyelsebara energikällor, minska energikonsumtionen samt minska utsläppen av växthusgaser.
  3. Underlätta för en kretsloppsanpassad avfallshantering inom Burlövs Bostäders fastighetsbestånd.
  4. Fasa ut användningen av ej miljö vänliga produkter från vår drift samt från vår ny- och ombyggnation.
  5. Samarbeta med ägaren, medarbetare, kunder och leverantörer när det gäller lösningar för att bo och leva på ett hållbart sätt.
  6. Styra vår verksamhet enligt ett certifierat eller diplomerat miljöledningssystem som är erkänt på den svenska marknaden.
  7. Se till att vår personal har en aktuell och för branschen relevant miljöutbildning.
  8. Vara en god förebild i Burlövs kommuns arbete mot ett hållbart samhälle med ett fokus på god bebyggd miljö.
  9. Vara öppna om vårt företags miljöpåverkan och vårt miljöarbete.