Du är inte inloggad!

”Burlövs Bostäder satsar helhjärtat på miljöarbetet”

Miljön är en viktig fråga för Burlövs Bostäder AB och vi har under många år arbetat aktivt med miljöarbete och successivt anpassat verksamheten med miljön i fokus. Vi är miljödiplomerade sedan 2004 enligt Svensk Miljöbas. Förnyelse av denna miljödiplomering sker årsvis och utförs av Miljödiplom syd.
Dessa diplom ger Burlövs Bostäder bekräftelse på att vi arbetar på ett miljömässigt riktigt sätt i vår löpande förvaltning av såväl kunder, personal som fastigheter.
Bolaget var först i Burlövs kommun med sortering och insamling av matavfall.

Miljörum

Alla boende hos Burlövs Bostäder AB har tillgång till fastighets nära källsortering, men miljörummen ser lite olika ut och har har olika antal fraktioner på grund av miljörummens storlek och placering.

Varför skall man källsortera?

Det finns flera goda skäl. Det viktigaste är: bättre hushållning med begränsade resurser. Hyresgästernas miljömedvetenhet ökar och vi vill ligga i framkant genom förbättringar till en väl fungerande miljösortering. När vi källsorterar tar vi hand om soporna och gör om dem till råvaror på nytt. Detta gör att vår miljöpåverkan minskar.
Som exempel sparar vi skogen genom att blanda i returpapper när vi tillverkar tidningspapper. Då går det helt enkelt åt betydligt färre nya träd och mindre energi för att göra samma mängd papper.
På motsvarande sätt blir använda konservburkar och tuber till armeringsjärn. Listan kan göras lång men konsekvenserna för miljön blir de samma.

Återvinningsresultat 2015

Återvinning av insamlat material resulterade i att följande mängder togs omhand:

  • 105 ton tidningar, motsvarande en besparing av ca 1 484 träd.
  • 43 ton kartonger och wellpapp, motsvarande en besparing av ca 2 229 träd.
  • 3,4 ton metallförpackningar, motsvarande ca 161 986 st konservburkar.
  • 7,8 ton plastförpackningar, motsvarande ca 5 288 läskbackar
  • 55 ton färgat och ofärgat glas, motsvarande material till 109 320 vinflaskor


Nyckeltal för miljön 2015 2014 2013 2012 2011

Vattenförbrukning m³/m²

1,65

1,64

1,68

1,,72

1,68

Elförbrukning kWh/m²

20,8

21,4

20,6

20,9

20,7

Värmeförbrukning kWh/m², normalårskorrigerad

122,7

126,1

123,6

128,5

124,2

Lägenheter med fastighetsnära källsortering

2 491

2 491

2 491

2 488

2 448

Lägenheter med fastighetsnära källsortering % av alla lägenheter

100 %

100 %

100 %

100 %

99,3 %Skåneinitiativet

Burlövs Bostäder var ett av de första kommunala bolagen som antog SABO´s energiutmaning under våren 2008. Initiativet innebär bland annat att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20 % från år 2008 till år 2016. Bostadssektorn står för 40 % av energianvändningen i Sverige och de kommunala bostadsföretagen står för 10 % av bostadssektorns del. Detta var skälet till att SABO tog fram ett förslag till ett gemensamt åtagande för energibesparing och energieffektivisering i bostadsföretag.

Sedan hösten 2012 har allmännyttan även sin egen energisparkampanj där Burlövs bostäder AB är med. Tillsammans kan vi med små insatser göra stor skillnad.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

OVK utförs i alla Burlövs Bostäders fastigheter efter fastställt schema.

Radonmätning

Under 2008 gjordes mätningar av Radonhalt i de fastigheter som inrymmer endera förskolor, äldreboenden eller dagcentraler. Fastigheterna omfattade förutom lokaler 568 lägenheter.

Uppmätta värden varierade mellan 1-49 Bq/m3 att jämföra med gränsvärdet 200 Bq/m³.